Skip to main content »

Trinity College Dublin

Gate- tunable quantum oscillations in ambipolar Cd3 As2 thin films

Title: 
Gate-tunable quantum oscillations in ambipolar Cd3 As2 thin films
Authors: 
Yanwen Liu, Cheng Zhang, Xiang Yuan, Tang Lei, Chao Wang, Domenico Di Sante, Awadhesh Narayan, Liang He, Silvia Picozzi, Stefano Sanvito, Renchao Che, and Faxian Xiu
Journal: 
Materials Asia
Volume: 
7
year: 
2015
Status: 
published

Last updated 29 Jan 2016Contact Research IT.